Zachowek dla wnuków po zmarłym dziadku - ile się należy i jak go uzyskać?

• Data: 2024-04-29 • Autor: Jakub Bonowicz

Ile należy się zachowku po zmarłym dziadku dla wnuków? Dziadek spisał testament na rzecz córki, syn był pominięty w testamencie, bo wcześniej zmarł. Miał jednak dwoje dzieci, jedno z wnucząt w chwili śmierci dziadka nie było jeszcze pełnoletnie. Do podziału jest kwota 250 tys. zł.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zachowek dla wnuków po zmarłym dziadku - ile się należy i jak go uzyskać?

Dziedziczenie na podstawie testamentu

Zacznijmy od tego, że w prawie spadkowym istnieje zasada głosząca, że w razie istnienia testamentu oraz powołania w nim określonej liczby spadkobierców, stosuje się zasady dziedziczenia testamentowego wobec tych spadkobierców. Natomiast jeżeli któryś ze spadkobierców testamentowych nie chce lub nie może być spadkobiercą, to przypadająca mu część masy spadkowej podlega dziedziczeniu przez pozostałych spadkobierców (tzw. konstrukcja prawna przyrostu – art. 965 Kodeksu cywilnego).

Natomiast Pani wskazuje, że w omawianym stanie faktycznym do dziedziczenia powołana została wyłącznie córka (z dwojga rodzeństwa). W związku z tym bratu oraz jego zstępnym przysługiwałoby roszczenie o zachowek.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawo do zachowku

O instytucji zachowku jest mowa w art. 991 i n. K.c.:

Art. 991. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.”

Wynika z niego, że jedną z uprawnionych do zachowku grup podmiotów są zstępni spadkobiercy (a więc również i wnuki po dziadku). Powstaje więc pytanie, w jakich sumach dziedziczyliby oni spadek po dziadku. Otóż wskazówką jest tutaj fragment § 1 ww. przepisu: „dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału”. Czyli należy prześledzić, jak w ramach dziedziczenia ustawowego przebiegałby proces dziedziczenia w omawianym przypadku.

Zobacz również: Zachowek po babci

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Udział wnuka w spadku, gdyby nie było testamentu

Jeżeli przyjąć, że dziedziczyliby tylko zstępni (bez małżonka), to przypadają im udziały po ½ wartości spadku. Stanowi o tym art. 931 K.c.:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

Natomiast co do syna spadkodawcy, to zastosowanie znajduje przepis § 2 cytowanego wyżej przepisu, zgodnie z którym jego udział jako spadkobiercy przechodziłby na jego dzieci. Czyli w omawianym przypadku dziedziczenie ustawowe przebiegałoby według wzoru:

  • ½ dla córki spadkodawcy;
  • ½ dla syna spadkodawcy; ponieważ zaś syn nie dożył spadku, to jego udział przechodzi na spadkobierców w częściach równych, tj. w efekcie po ¼ spadku.

Ponieważ wskazuje Pani, że masa spadkowa w omawianym stanie faktycznym wynosi 250 tys. zł, to córka dziedziczy połowę tej kwoty (125 tys. zł), natomiast zstępni syna – 125 tys. zł podzielone przez dwa, tj. 62 500 zł. Taki zatem byłby wynik dziedziczenia ustawowego. Jak jednak ma się to do wysokości zachowku w omawianym przypadku? Otóż bezpośrednio wpływa to na kwotę należnego zachowku.

Wyliczenie zachowku dla wnuka

Zasadą jest bowiem zachowek w wysokości ½ udziału przysługującego na mocy przepisów o dziedziczeniu ustawowym. Czyli w konsekwencji zstępny syna, który jest pełnoletni, otrzymałby kwotę ½ z 62 500 zł, tj. 31 250 zł. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki, mianowicie:

  • jeżeli uprawniony do zachowku jest małoletni;
  • jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy.

Z uwagi na to syn, który nie uzyskał jeszcze pełnoletniości, ma prawo do 2/3 tej sumy, czyli 41 667 zł.

Proszę jednak mieć na uwadze, że powyższe kwoty są jedynie punktem wyjścia dla dalszego zbadania sprawy, w szczególności pod kątem poczynienia darowizn na rzecz uprawnionych do zachowku (wtedy kwota należnego zachowku ulega zmniejszeniu), a także koszty wychowania, wykształcenia, które zostały poniesione przez spadkodawcę. Kwota należnego zachowku do wypłaty przez spadkobiercę może być również pomniejszona o kwoty zapisów zwykłych i poleceń zgodnie z przepisami art. 1003 i 1004 K.c.

Proszę również pamiętać, że sąd może w razie odpowiedniego wniosku spadkobiercy orzec o zmniejszeniu kwoty przysługującego zachowku.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Zmniejszenie zachowku ze względu na zasady współżycia społecznego

Zmniejszenie kwoty zachowku jest bowiem możliwe, jeżeli wymagają tego zasady współżycia społecznego. Jest to rodzaj pewnego przepisu ogólnego, tzw. klauzula generalna, która pozwala na zmniejszenie zachowku. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy osoba powołana do spadku na gruncie testamentu (a więc spadkobierca testamentowy) wykazywał troskę o spadkodawcę, opiekował się nim, płacił za leczenie, a osoba uprawniona do spadku na gruncie dziedziczenia ustawowego w ogóle nie wykazywała się zainteresowaniem co do spadkodawcy. Zmniejszenie kwoty zachowku wymaga zatem analizy pod kątem indywidualnego stanu faktycznego, a udowodnienie wystąpienia przesłanek pozwalających na zmniejszenie (tzw. miarkowanie) zachowku polega w postępowaniu na przedstawieniu odpowiednich dowodów (takich jak np. zeznania świadków – członków rodziny i osób trzecich, dokumenty itp.).

Jeżeli uważa Pani, że kwota zachowku w omawianej sprawie powinna być zmniejszona, właśnie z uwagi na zaistnienie owych szczególnych okoliczności, to można wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu spadku.

Przykłady

 

Przypadek Michała i jego siostry Ani

Michał i Ania są wnukami pana Jana, który zmarł, pozostawiając majątek w wysokości 250 tys. zł. W testamencie całość spadku przekazał swojej córce, Marii, nie wspominając o synu, który wcześniej zmarł, a był ojcem Michała i Ani. Michał, który już jest pełnoletni, składa wniosek o zachowek i jest uprawniony do otrzymania 31 250 zł jako połowa wartości udziału, jaki przypadałby mu w dziedziczeniu ustawowym. Ania, która jest niepełnoletnia, może ubiegać się o 41 667 zł, co stanowi dwie trzecie wartości tego udziału.

 

Sytuacja Julii, pełnoletniej wnuczki

Julia, pełnoletnia wnuczka zmarłego pana Krzysztofa, dowiaduje się, że cały majątek (250 tys. zł) został przekazany jej ciotce, siostrze jej zmarłego ojca. Julia, nie będąc bezpośrednio wymienioną w testamencie, decyduje się ubiegać o zachowek, który wynosi 31 250 zł. Julia rozpoczyna procedurę prawą, zgłaszając swoje roszczenia do sądu, w celu uzyskania należnego jej zachowku.

 

Przykład Karola, który nie wykazywał zainteresowania dziadkiem

Karol, wnuk, który rzadko odwiedzał dziadka i nie utrzymywał z nim bliskich stosunków, również stara się o zachowek po śmierci dziadka, który cały majątek zapisał w testamencie innym członkom rodziny. Mimo że z prawnego punktu widzenia Karol ma prawo do zachowku, jego roszczenie może być zredukowane z powodu zasad współżycia społecznego, które mogą być uwzględnione przez sąd. Karol może otrzymać mniejszą kwotę niż standardowy zachowek ze względu na brak opieki i zainteresowania dziadkiem za życia.

 

Podsumowanie

 

Wnuki, które nie zostały uwzględnione w testamencie dziadka, mogą mieć prawo do zachowku, jeśli ich rodzic (dziecko spadkodawcy) zmarł przed otwarciem spadku. Wartość zachowku zależy od tego, czy wnuk jest pełnoletni czy nie, oraz od innych okoliczności takich jak zdolność do pracy. Proces uzyskania zachowku wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i, w niektórych przypadkach, może być skomplikowany ze względu na potrzebę dostosowania do specyficznych okoliczności rodzinnego i społecznego tła sprawy.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zachowku? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online oraz profesjonalnego przygotowania dokumentacji potrzebnej do wnioskowania o zachowek. Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci w każdym etapie procesu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »